A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
Z
anonimoak
 

 

DOMINGO LOPEZ DE HEGIAREN KANTA

        Juan Baptista Altzola , 1640

 

 

Phelipe Hespa˝aco, done andia

escubetu došu, mundu gustia,

Alegradu vidi, Christiau erria

libradu dalaco, ondar ybaya:

Ogueimila guišon, Francia errico

egošan aldibaten, su, emaiteco,

Araco Vizcaitar, Domingo Heguico

yšanda bacarric, yrabazteco,

Iaun doneperi Deustuco batišadua

onrradu yšandošu, ceure lecua,

Ecsse infanšonaduco, seme jayoa

Vizcaico onetaric, animossoa,

Mundu gustia dago, asseguin onean

eguin došulaco, guiša leguean,

Iaunari alabanšac, processinoac

Vizcayac eguin dituz, gordepazcoac,

Beste Moysenbat, cumareanic

guišonau egonda, se˝aladuric,

Iaunen escurean, gobernaduric

aenbeste eguindau, Hespa˝agaitic,

 

Cegaiti euguidaben, humildadea

merecidu ez eiteco, ango placea,

Obedenciagaz aceptaduric

lealdadeagaz ondo jagonic,

Traša andiagaz aguin[du gu]stiac

executadu dituz nola eg[...]iac

Loric eguin baga, lecu gu[sti]a;

[..]ianda gueyago eugui eguia,

Seionša vizcochu, jaqui vagaric,

 

edateco vra, cerureanic,

Cegaiti cituešan, yturrigustiac

ondatu achurracaz, Frances ordiac,

Paciencia andiagaz, [au]šoen burruac

vrian ondo daucaz, egapetuac

Iauna orain gloria, onec beroa

besteay berodaquien, euren gogoa,

Yracassi Deuste, secula betico

Castillau yšaiten, Gasteluetaco,

Onec eguin Deustešan, burlen andiac

amurraturic daucaz Frances gustiac.

[...] 

 

Cheldor bagaric, minac, farfulleteco

ez Domingo eguicori, ichadeiteco,

Domingo pazcoen icen andia

Coronica garri, ceure, eguia

chacurren oguia, emongo deussu

Domingo Heguicoc, bašaguiz artu,

Martišen susperroa; eldu equišun

Pheliperi eguiteco, gustioc, o˝ean, mun,

chacurren amessagaz, paluac asco

eroango došuz, Franciaraco,

Gastelaco Almiranten, misericorida

bear išan došu, neure eguia,

Cegaiti dalaco, Christiau, andia,

erregue andissuen, ispillu argui,.

Bederaci garren, Capituluan

S. Matheoc di˝o, Iaunen foruan

Eztot nic, bilatuco, sacrificioac

escabadaquidaz, misericordiac

Santuonen, essanaz, acordaduric

Christiau, cireanac, arnassa esturic,

Belaunez lurrean, Francia gustia

Almirante jauna, misericordia

A leguez yšanbaniz, Iaicoen Fedea

eracussica neusten, ganibitea,

Cegaiti ez taquien, Verba ossoric

jagoten ynoxbere, Yšorra bagaric,

On lišate baquea, legueric baliz

aussi ez paleguie, Verbea barriz,

Ostera eta laster, alcar arturic

jupoac beardituez, aforraduric,

Deraguiegun artean, chil, erasso

armaen indarragaz Christiau osso,

Il celeguiešan, Hespa˝acoac

negarrez egošan, nola esquecoac,

 

Victor Hespa˝ata, Cola Francia,

gueadar minacaz, gente andia,

Confianša larragaz, viciarren gu

larretan di˝oe, si, non, bule, bu,

Si bule, bu, e non, bule bu

Francesay bear jate, ausi buru

Aršobispo Burdeosco, Perladu guejoa

estuan daroašu, ceure colcoa

(...) 

 

 

erraz ciratean, beste amarmilla

berrogueta amarguino, dira heriduac

dulabre euquešalaco, euren escuac

ogueta amalau tiro, bronce onezcoac

an echicituen, Franciacoac,

berrogueta sei bandera, peleacoac

arcabuzda, pistola, munici˝ocoac

 

Aršobispoen oea, Principen bagera,

gureac ecardešan, lepoaz essera

capusay granazcoac, erropa asco

mutil picarorc, janci eiteco

mosquete eta lanša, contubagaric

laureun da gueyago, šaldiac ilic

eunda larogueimila, ducat vrrezco

Francesay paguea, eguin eiteco

sartu citeanean, ondar ybayan,

Franciaric ecardešan, eurac aldean,

Vicišac, osassunac, esperanša andiac

an galdu cituen, Frances gustiac,

Gastelaco Almirante Generosoa

sar cidin orduan, animosoa,

Ecussi eguianean, Domingo Heguico

cassi lurrean, echugui, jaco

essaten eusala, modu onean.

Verba onec, aen, artean, yšancitean,

D. Domingo Heguico, valerosoa

beusso erregueagaiti, laztan ossoa,

Vigarrena Hespa˝a, gustiagaiti

yrugarrena, barriz, neuc, ceugaiti,

Erreguen Magestaden, vioz ossoagaz

Maesse de Campo, šara, bastoe onegaz,

Castillau, gobernadore, ondar ybaico

eguiten šaituz šeu, secula betico,

Pamplonaco gastelu, achinacoa

šeure escuetan, echuten doa:

Comendadore šara, jaun done acubeco

Curuce gorriagaz, bularetaraco,

šuleguez Curuceau, mereciduric

Hespa˝an ez tago, šaldun biciric:

Asco eta gueyago, merecidu ošu

dabelaco Hespa˝ac, asseguin artu:

Ecin guchiago, eguin cenduquean

parcatu Vizcayari, lealtadean:

Faltadu ecin ley, verba errealac

ez šugan bere y˝ox, amessac onac.

Escribietan deusun carta gustian

yfinten šaituz, šeu, šoor andian:

Ecussico došu, laster batean

nola šorretaric, vrten doquean:

Erreguen Magestaden, carten andia,

šugan iminten dau, vioz gustia:

 

Conde Duquearen, yšar arguia

šu yšango šara, Domingo Heguia:

 

šuti dagoan artean, ene burua

Almirantea leguez, eussi escua:

Yšango nošula, adisquide, andi

naxan artean, munduan, vici:

Laguna, anagea, adisquidea

yšango nachašu, enefedea,

Ecin guichiago, essan neuquean,

parcatu Vizcayari, lealtadean:

 

Betoz, alcandorac, ene cofrerean

šachut bertati, Domingo oean:

Cegaiti ecussen, Almiranteac

ycerdiz balcituric, Veaturic, oeac:

Onrra emaiterren, Almirantea

eguiten aguinetan dau, šurešat oea:

Bera šure mayan, šu aen aldean

ce ondo, cirudian, ao essatean,

Animadu Vitez, Vizcaycoac

yrudi eiteco, achinacoac:

Vizcayco legueac, andi foruac

erreguen Magestadeac confirmaduac:

Achinari dituz, mereciduac

cegaiti dituešan, garbi, escuac:

Principe de Condec, trompeteagaz

cematu cenguišanean, erioceagaz:

Emon cenguiošala, Gasteluen, Gilšac

parcatu leišula, gustioi, Vicišac:

Ceu ez da besteoc, lecu gustian

yfini eguišan, bildur, andian:

Baya šuc, Vizcaytarren legue onean

 

buruau, yfinicodot, šuday ganean:

Egunta˝o Vizcaicoc, orrelangoric

ez tago eguin dabela, escribiduric:

Vizcaytarrac, guilšac, Francesay emon

ez eta balira, gustioc, Sanson:

Onrreagaz jayo, onrregaz, il

guišona guišaleguen, ez beti, mutil:

Lurrean Victoria, ceruan gloria

yrabaci došu, Domingo Heguia:

Bašaquioz, Virtuteari, beti jarraitu

Santušat, Iaungoicoa, ecussi daišu:

Virginearen bespera, egun gustia

secula gorde eiquešu ondar ybaya:

Domingo Vizcaycoari, šorra deussašu

ez pa, ya, cinean, gustioc Gabachu:

Mila eta seireun da, ogueta amašorci

garrenean, yšan da, viciac, vici:

Vrrien šazpigarren, egun gustia

Hespa˝enšat, aurten, yšancidia:

Ain egun alegrea, acordetaco

papera gueyago, balcietaco:

Daguigun gustioc, asseguin artu

assoac, albiste, neuri yndašu;

Cegaiti deusudan, negu gustico

cer essan yfini, sugateraco:

Gasteac eguišu, danša eta saltu

Paris beardogu, vrtera, artu:

Eztauquešanac, pocic, gogoac

išan daguiešala, pascoa guestoac:

Alan dauquešala, Olandacoac

cegaiti direan, chacur ossoac.

 

© Juan Baptista Altzola    

mendeak
Basquepoetry ataria Susa literatura argitaletxearen egitasmoa da, euskal poesia zabaldu eta ezagutarazteko