ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVZ


armiarma

 

Egile berarenak:

 

ERDEREA TA EUSKEREA
      (1905)

EUSKALDUN GUDARIAK
      (1905)

AIKO ANTOJAGARRIE!
      (1927)

  literaturaren zubitegia  

 

 


Hasierako orrialdera

 

 

MUTIL BATEN ABADEGEITUTEA

        Paulo Zamarripa , 1910

 

 

        Ken, Txerren guzurtia!

        Ken, Txerren zantarra!

        Atzera! Atzera! Atzera,

        pizti inpernutarra!

 

 

                    * * *

 

        A! zer? Maite nozula?

        Guzurra!! Guzurra!!

        Bakit zer zarean zu,

        arimen lapurra.

 

Zoaz, guzurti tzarra, yoan zaite inpernura,

Eskeintzera atsegiņa, dirua ta omena.

Zeruaren ordeaz eztot ezer be gura;

Zerua da ba, nitzat, gauzarik onena.

 

Zerua galdu daidan nai zeunke, zeuk lenago

Ordu negargarrian galdu zendulako...

Ai, Txerren ondamutsu zitala, zer geyago

Nai dozu galdu daidan zeure pozerako?

 

        Ta oindiņo bere esesten

        darraizu, zitala,

        ustez zeure egoetan

        lotuko nazala?

 

        Ai, ez, alperrik zara

        lapur errimea,

        eztozu zeuretuko,

        ez, nire arimea!

 

        Aingeru bizkor bat da

        nire yagolea.

        Berak zainduten deustaz

        gorputz ta arimea.

 

        Jaungoiko bat dot Aita,

        Birjiņa bat Ama,

        ta Ama onen dei samurrak

        naroe Aitagana.

 

        Ta Aita zeruan dago

        ta leku guztian,

        baņa nai dau zeruan

        ikusi dagidan.

 

        Eta orregaitik imiņi dodaz

        oņak zeruko bidean,

        aingeru oneri eskua emonik

        beronek eroan nagian...

 

        Aingeru onetxen laguntasuna

        ta Aita beraren grazia

        naikoa dala diņost Amatxuk

        eiteko bide guztia.

 

        Baia bidean imiņi zeinken

        edozein sostor galgarri

        utsa ta ezer ez izango dala,

        yarraitzen bautsat berari.

 

        Banoa bada, ta eztozu zetan

        ekin esesten albotik.

        Nire gogoak eztau gurako

        bide au baņo besterik.

 

        Bidea bada gogorra bere,

        leku gozora naroa,

        ta, zeren bildur izan neinteke,

        lagun au neugaz badoa?

 

        O ze laguna! Zintzo zintzoa,

        bape guzurrik bakoa;

        bera ondo izanik, gura nabena

        egin zorionekoa...

 

                    * * *

 

 

 

A, baiņa, au zer da? Olango pozik

eztot asmau nik sekula.

Argi pozezko soņuz yantzia

yatort zerutik burura,

 

ta argi beratan Aitatxuk diņost

abade egingo nazala.

Abade, abade. Bai, bai, abade.

Abade egingo naz bada.

 

Ta o zein pozturik imingo ditun

barri ain pozgarrizkoak

lurreko aita-ama biotz oneko

kristau zar zintzo zintzoak!

 

A, bai! Zintzorik egingo dabez

euron alegin guztiak

zeruko Aitaren gogo done au

betetu al dayan semeak.

 

Ta o zein gitxitzat daukadan orain

arima au zeruratzea!...

Anai askoren arimatxuai

zurok eiņiko kaltea

 

desegin nai dot... Auxe da oinganik

neure pozezko ardurea

lagun onetxen laguntasunaz

zurori arimak kentzea.

 

        Zoaz ego baltzokaz

        arin inpernura,

        zeure arrokeri andiak

        sortu eutsun lekura!

        Gizonari itxi geldi...

        doyala zerura!!

 

© Paulo Zamarripa    

anonimoak

 

mendeak
15
16
17
18
19
20
21

 

poemen
aurkibide
alfabetikoa